صفحه نخست

مشاهده تاثیر روش‌های مختلف خاتمه دادن به thread بر روی سایر threadها

#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

char *EXIT_TYPE;
int DELAY_BEFORE_EXIT;

void *
threadFunc(void *arg)
{
	char *str = (char *) arg;

	for (int i = 0;; i++) {
		printf("%s is working .....\n", str);
		if (strcmp(str, "t1") == 0 && i >= DELAY_BEFORE_EXIT) {
			printf("t1 execing with: %s()\n", EXIT_TYPE);

			if   (strcmp(EXIT_TYPE, "exit") == 0)     exit(0);
			else if (strcmp(EXIT_TYPE, "_exit") == 0)     _exit(0);
			else if (strcmp(EXIT_TYPE, "pthread_exit") == 0) pthread_exit(0);
			else if (strcmp(EXIT_TYPE, "return") == 0)    return (0);
		}

		sleep(1);
	}
}

void
usageError(char *progName)
{
	fprintf(stderr, "usage: %s "
			"[_exit|exit|pthread_exit|return] "
			"[number-of-seconds-for-wait-before-exit]\n", progName);
	exit(EXIT_FAILURE);
}

void
exitEN(int e, char *str)
{
	if (str != NULL)
		fprintf(stderr, "%s: ", str);
	fprintf(stderr, "%s\n", strerror(e));

	exit(EXIT_FAILURE);
}

int
main(int argc, char *argv[])
{
	int s;
	pthread_t thr1, thr2;

	if (argc < 2)
		usageError(argv[0]);

	if (strcmp(argv[1], "_exit")      != 0 &&
		strcmp(argv[1], "exit")      != 0 &&
		strcmp(argv[1], "pthread_exit")  != 0 &&
		strcmp(argv[1], "return")     != 0)
			usageError(argv[0]);

	EXIT_TYPE = argv[1];

	if (argc > 2)
		DELAY_BEFORE_EXIT = atoi(argv[2]);
	else
		DELAY_BEFORE_EXIT = 3;

	s = pthread_create(&thr1, NULL, threadFunc, "t1");
	if (s != 0)
		exitEN(s, NULL);
	

	s = pthread_create(&thr2, NULL, threadFunc, "t2");
	if (s != 0)
		exitEN(s, NULL);

	pthread_exit(0);
}

 

کلیه حقوق برای دارنده‌ی سایت محفوظ است.