صفحه نخست | سیستم وبلاگ | در مورد من | twitter

پیاده سازی who!

تکه کد زیر حالت پیش‌فرض دستور who(1) را پیاده‌سازی می‌کند. نمونه خروجی در پایان برنامه آورده شده است.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <utmpx.h>
#include <time.h>

int
main(int argc, char *argv[])
{
	char buf[20];
	struct utmpx *ut;
	struct tm *tm;
	time_t t;

	setutxent();
	while ((ut = getutxent()) != NULL) {
		if (ut->ut_type != USER_PROCESS)
			continue;

		t = ut->ut_tv.tv_sec;
		tm = localtime(&t);
		
		strftime(buf, 30, "%Y-%m-%d %H:%M", tm);

		printf("%-8s ", ut->ut_user);
		printf("%-12s %s\n", ut->ut_line, buf);
	}
	endutxent();
}

نمونه خروجی برنامه به صورت زیر است.

$ ./who 
mohsen  tty1     2020-12-23 20:18
mohsen  pts/0    2020-12-23 20:21
fake   tty3     2020-12-23 21:22

 

کلیه حقوق برای دارنده‌ی سایت محفوظ است.